מבקר הפנים של המועצה יבחן את עבודות עובדי הרשות המקומית בהתאם לחוק ולהוראות המועצה, יעקוב אחרי הנהלת החשבונות של המועצה המקומית כולל בדיקת דרכי החזקת כספי הרשות ושמירת רכושה, הגשת דו"ח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות , לוועדת הביקורת ולמליאת המועצה.

בנוסף, מבקר הפנים משמש כממונה על תלונות הציבור אשר מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה.

דוחות ביקורת

דוח מבקר וממונה על תלונות הציבור 2015

דוח מבקר וממונה על תלונות הציבור 2016

דוח מבקר וממונה על תלונות הציבור 2017

דוח מבקר וממונה על תלונות הציבור 2018

דוח מבקר וממונה על תלונות הציבור 2019

אופן הגשת תלונה

תלונות ניתנות להגשה בכתב, באופן פרטי לידי מבקר הפנים של המועצה, או באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמצאת באתר האינטרנט.

על המתלונן לחתום על טופס התלונה ולציין שם וכתובת מגורים.

מתלונן אשר רוצה להגיש את התלונה בעל פה נדרש לתאם פגישה במשרד המבקר בשעות קבלת קהל.