מחלקת הגזברות במועצה אחראית  על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם על הצד הטוב ביותר תוך שמירה על מנהל תקין, צווים, תקנות שר וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

מתפקידו של הגזבר לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות וזאת כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.

הקשה להנחה בארנונה

הרשמות לשירות ארנונה במייל

 

מנסור גאליה

גזבר המועצה

גזברי הרשויות המקומיות בארץ הם למעשה שרי האוצר של הרשות המקומית. הם לא רק מנהלי הכספים הראשיים ברשות המקומית. ראש הראשות המקומית והגזבר הם האוטוריטה הכלכלית העליונה של הרשות ובאחריותם תחומים רבים אשר במדינה מתחלקים בין בעלי תפקידים שונים כגון ניהול ההכנסות וחקיקת המשנה המוניטרית/כלכלית, תכנון התקציב וביצועו, ניהול הנכסים, ניהול ההשקעות, ניהול הסיכונים וכד'.

 

תחומי אחריות

  • סיוע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
  • סיוע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון מרשויות המדינה.
  • הכנת התקציב בתאום עם מנהלי המחלקות ובהתאם למדניות ראש הרשות.
  • ניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים בהתאם למנהל תקין.
  • הדרכה והכוונה למנהלי המחלקות והיחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם.
  • סיוע בהכנת מכרזים, בניהול ספר נכסים, בפיקוח על הרכש ומחסנים, בניהול והפיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
  • אחראי על יחידות מקצועיות נוספות כגון תקציביים, חשבות שכר, רכש, ניהול חשבונות, חשבי ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומים.
  • ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות, לרבות ביקורת, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולמנהל תקין.

יחידת הגבייה

יחידת הגביה מבצעת חיובי מיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי כפי שהוחלט במועצת מג'ד אלכרום וביצוע החיוב להשתתפות התושבים בתיעול, כבישים, מדרכות, שכר לימוד, גני ילדים וכיו"ב.